Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.

Se non trovi il prodotto e i fondi collegati che ti interessano, consulta l'elenco riportato nella colonna Approfondimenti.


ARCA VITA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 11,28
LU0661986264 Euroland_Dyn 190,12
LU0406674407 Global Gov Bond 14,23
LU0439179432 Global Corp Bond 109,15
LU0108416313 Glob High Yield 281,45
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 79,69
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 110,19
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 118,76
LU0587803247 Glob Strat Bd 89,14
LU0890597809 Glob Bd Opportun 88,2
LU0129415286 Global Convertibl 24,59
LU0782316961 Global Income 168,09
LU0672672143 US Select Equity 435
LU0129456397 Europe Small Cap 50,79
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU1299881935 Japan Equity Fund 149,58
LU0441856100 Asia Pacific Stra 183,64
LU0822042536 Em Mkt Equity 154,71
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 168,01
LU0441853008 ASEAN Equity 158,1
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 355,98
LU0611475780 Global Select Eq 253,46
LU0129443577 Europe Strat Grow 49,75
LU0289216672 America Equity 25,82
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0336377642 Glob RealEst 138,13
Top

ARCA VITA UNIT LINKED SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 01-12-2021
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 24,238
Sinergika Oro 8,937
Top

CARE CAPITAL & RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 02-12-2021
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 10,587
Top

CONSULENZA VALORE +

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 12,061
VALORE PONDERATO CL. A 11,321
VALORE PRUDENTE CL. A 10,493
VALORE DINAMICO CL. A 13,246
Top

CONSULENZA VALORE ED ALTRI MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 12,048
VALORE PONDERATO CL. B 11,052
VALORE DINAMICO CL. B 13,64
Top

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno 953

Valorizzazione settimanale al 01-12-2021
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 108,46
LU1727351857 JPM America Equi 168,83
LU1727352749 JPM EU Governmen 110,459
LU1727353556 JPM Global Bond 108,82
LU1727353804 JPM Global Conve 140,53
LU1727354448 JPM Global Corpo 110,69
LU1727356492 JPM Global Strat 103,26
LU1727361229 JPM Global Balan 128,01
LU1727361658 JPM Global High 112,47
LU1770940051 JPM Europe Strat 154,42
LU1814670532 JPM Emerging Mar 106,66
LU1814670615 JPM Emerging Mar 148,08
LU1814670961 JPM Emerging Mar 106,45
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 132,59
LU1814671779 JPM Europe High 111,707
LU1814671852 JPM Europe Small 134,42
LU1814672587 JPM Global Incom 116,42
LU1814673478 JPM Japan Equity 152,28
LU1863551484 JPM US Select Eq 182,63
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 112,78
LU1938385884 JPM Euro Governm 99,78
LU1773286189 JPM Emerging Mar 109,77
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 140,56
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 96,64
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 13,93
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 16,38
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 11,71
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 74,79
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 12,65
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 19,75
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 382,92
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 386,66
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 143,92
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 112,19
LU1627197343 FID SUST GLOBAL 15,31
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 10,02
LU1622585831 FID FD-GBL INFRS 10,45
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 18,66
LU1881514266 FID SU FU CON-I 19,76
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 30,23
LU1946852545 FID ITALY FD-I 15,01
LU1892830164 FID SUST WATR 16,22
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 25,9
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 23,043
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 123,67
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE 5,99
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 111,71
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 107,37
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 10,826
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 10,891
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 108,37
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 30,55
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 90,47
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 680,7
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 199,54
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 35,285
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 106,858
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 78,766
LU0329574395 THR GL E MKT ST 17,344
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 14,07
LU1956839564 TROWE PRICE-US 16,19
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 11,97
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 19,12
LU1956839309 TROWE PRICE US 16,3
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS 302,28
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 158,29
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 152,57
LU0985943025 FID FDS GL MULT 15,72
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 15,12
LU1998017328 AB Sus Res Ex UK 14,2
LU1919971157 AB Frontier Mkt 11,32
LU2240070511 AB Std GGB K HC 9,26
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 1.968,51
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.631,81
LU0438336777 BROCK Fx Inc Str 128,3
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 19,36
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 11,84
LU0346388613 FID Sus Cons YA 56,52
LU1642889601 FID Glb Tech 29,12
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 20,16
LU1775950980 INV Asian Eq 25,18
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 158,58
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 100,89
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 171,03
LU0772925276 NORDEA Em Bond 140,26
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 196,55
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 114,1
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 26,92
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 144,538
LU1864665606 BGF ESG EmMk BdFd 11,41
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 18,46
LU1435395980 BSF ESG EuBnd Fnd 106,85
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 620,38
LU2115357332 FID Sst Red Crb B 10,23
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 133,87
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 126,4
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 143,36
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 104,69
LU1854107908 M&G Pos Impact 16,529
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq 6.471,47
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp 15.923,69
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust 5.333,05
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 132,02
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 106,83
LU1927799012 NORDEA HY Star B 118,06
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 36,3
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 316,57
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 133,43
Top

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952;Ingegno 953

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,893
VALORE BILANCIATO CL. C 12,058
VALORE PONDERATO CL. C 11,373
Top

Gamma Unit Linked GT: GT1.2; GT5; GT10; GT25; XL100; SR3.6; SB2.4

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,528
BALANCED 8,989
FLEXIBLE 10,38
DYNAMIC 10,528
AGGRESSIVE 12,355
REAL ESTATE 13,834
Top

Linea Pensione: Progressive Pension Plan Programma Attivo

Valorizzazione mensile al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
CONTROL 15,847
MEDIUM 19,97
POWER 19,786
Top

Linea pensione: Progressive Pension Plan Programma Dinamico

Valorizzazione mensile al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
CONTROL 15,847
MEDIUM 19,97
POWER 19,786
Top

Multifase New

Valorizzazione settimanale al 01-12-2021
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 10,94
MULTIAzionario 19,471
Top

New Gold Opportunity

Valorizzazione settimanale al 01-12-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,548
Top

OBIETTIVO 2,0

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,893
VALORE BILANCIATO CL. C 12,058
VALORE PONDERATO CL. C 11,373
Top

Obiettivo Premio Ricorrente

Valorizzazione settimanale al 01-12-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,548
AV TOTAL RETURN 13,25
PERCORSO 83 CLASSE A 19,396
PERCORSO 40 CLASSE A 17,412
PERCORSO 61 CLASSE A 18,761
PERCORSO 18 CLASSE A 15,235
Top

Obiettivo Premio Unico

Valorizzazione settimanale al 01-12-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,548
AV TOTAL RETURN 13,25
PERCORSO 83 CLASSE A 19,396
PERCORSO 40 CLASSE A 17,412
PERCORSO 61 CLASSE A 18,761
PERCORSO 18 CLASSE A 15,235
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 7,035
MODERATE 7,359
ACTIVE 7,182
FAST 6,251
SPRINT 6,36
DYNAMIC PROPERTY 12,738
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,528
BALANCED 8,989
FLEXIBLE 10,38
DYNAMIC 10,528
AGGRESSIVE 12,355
REAL ESTATE 13,834
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,528
BALANCED 8,989
FLEXIBLE 10,38
DYNAMIC 10,528
AGGRESSIVE 12,355
REAL ESTATE 13,834
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 7,035
MODERATE 7,359
ACTIVE 7,182
FAST 6,251
SPRINT 6,36
DYNAMIC PROPERTY 12,738
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 7,035
MODERATE 7,359
ACTIVE 7,182
FAST 6,251
SPRINT 6,36
DYNAMIC PROPERTY 12,738
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 30-11-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,528
BALANCED 8,989
FLEXIBLE 10,38
DYNAMIC 10,528
AGGRESSIVE 12,355
REAL ESTATE 13,834
Top